Antagningsregler för Framtidskompassens skolor

Framtidskompassen behandlar alla elever och sökanden på ett likvärdigt sätt. Alla är välkomna att sätta upp sig i kö. Eleven placeras i kö efter anmälningsdatum. Detta är enligt Skolverkets instruktioner. Antagningen sker således strikt i anmälningsordning.

Utöver anmälningsdatum sker antagning utifrån följande förtursordning:

1. Verksamhetsförtur?
Går på någon av Framtidskompassens förskolor. Verksamhetsförtur gäller endast vid antagning till förskoleklass.

2. Syskonförtur
?Gäller både hel- och halvsyskon och ges till elever som har syskon som går i samma skola vid tidpunkten för antagningen. Detta kan komma att ändras om syskonet slutar på skolan innan det blir aktuellt med antagning.

3. Närområde?
För V Ingelstad avser detta kommunens gamla ”upptagningsområde”.
?För Vellinge avser detta Vellinge tätort.

4. Ansökningsdatum


Hur ställer man sig i kö?

Anmälan via formulär på hemsidan
Ködatum fastställs automatiskt via formulär
Bekräftelse skickas att köanmälan ankommit
Vid ledig plats kontaktas vårdnadshavare via brev eller telefon

Om man väljer att tacka nej till erbjuden plats och önskar stå kvar i kön så får man ny plats sist i kön (nytt datum blir den dagen man tackat nej).

Om en elev lämnar skolan, t.ex. för att börja på annan skola, bo på annan ort, utlandsvistelse m.m. kan skolan inte garantera att eleven återfår en plats. Eleven får då ställa sig i kön enligt regler ovan.


Vid ansökan till förskoleklass gäller ovanstående köregler. Besked om antagning till kommande läsår ges besked senast den 31 januari. Därför är det viktigt att man ansöker i god tid dock senast den 31 januari samma år man avser börja.

 

Köregler för förskola, se bifogad fil.