Elevhälsa

Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan kan bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

I elevhälsan arbetar vi med:

 • förebyggande arbete och riktade insatser
 • rådgivning, stöd och handledning
 • psykosocial och medicinsk konsultation
 • utredningar och kartläggningar
 • samordning av resurser
 • kompetensutveckling av personal
 • handledning och coaching om alternativa verktyg i lärandet
 • samverkan med andra instanser så som BUP, HAB, specialpedagogiska myndigheten
 • medverkar och ger handledning vi beslut om åtgärdsprogram, se mer kring överklagande av åtgärdsprogam nedan

Vårt uppdrag är:

 • att utifrån en samlad kompetens stödja förskola och skola
 • i arbetet med att främja barns och ungdomars hälsa och lärande

Överklagandehänvisning avseende åtgärdsprogram

Av 28 kap. 16§ skollagen följer att beslut om åtgärdsprogam samt beslut om att åtgärdsprogram inte ska upprättas får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.
Överklagandet ska skickas direkt till den som fattat beslutet, det vill säga till skolan och inte direkt till Skolväsendets överklagandenämnd.
Vid prövning av ett överklagande ska överklagandenämnden antingen fastställa eller upphäva det överklagade beslutet. Överklagandenämnden har inte möjlighet att sätta annat beslut i det överklagade beslutets ställe. Om beslutet upphävs ska ärendet skickas tillbaka till rektor för en ny prövning. Rektor måste då fatta ett nytt beslut i fråga om åtgärdsprogram.
Beslutet måste överklagas inom tre veckor från den dag som du fick del av beslutet.

Länk till Skolväsendets överklagandenämnd:

http://www.overklagandenamnden.se

Kontaktuppgifter elevhälsa

Rektor
Marita Skoog
tfn 0733-55 59 18

Trygghetsteam
Patrik Asp
tfn 0733-55 59 07

Skolsköterska
Johanna von d*Ahé
tfn 0733-55 59 10

Psykolog
Kontakta rektor Marita Skoog
tfn 0733-55 59 18 

Kurator
Helén Malmberg
tfn 0733-55 59 08

E-post: förnamn.efternamn@framtidskompassen.se

Fritidsledare Stefan Delcomyn
Fritidsledare Mats Odelstig
tfn. fritidsgård 040-42 59 22

Syv-konsulent Sofie Enander telefon: 040- 635 42 29
sofie.enander@vellinge.se

Övriga kontakter och länkar

DO – Diskrimineringsombudsmannen

Diskriminering pga. etniskt bakgrund
www.do.se
e-post: do@do.se

BEO – Barn- och elevombudsmannen
Barn och ungas rättigheter
www.skolverket.se
E-post: skolverket@skolverket.se

FN:s konvention om barns rättigheter
unicef.se/barnkonventionen

BRIS - barnens rätt i samhället
www.bris.se