Trygghetsteam

"Alla elever har rätt att känna sig trygga och respekterade i skolan”


På Framtidskompassen har vi ett trygghetsteam som består av Patrik Asp, Patrik Lundqvist, Fredrik Nilsson och Helén Malmberg. Vi träffas regelbundet och diskuterar trygghet och trivsel på skolan samt problem som kan ha uppstått.
Vår huvudsakliga uppgift är att arbeta förebyggande mot kränkande behandling. Om vi får kännedom om kränkningar eller annat dåligt kamratskap arbetar vi på olika sätt för att stoppa och förhindra att det fortsätter. Vi har möjlighet att träffa elever som behöver prata med oss. Vi ser till att föräldrarna får veta när vi har haft allvarliga samtal med en elev.

Vad är kränkande behandling?
Kränkande behandling är när en elev upplever att dess värdighet kränks. Det kan till exempel vara nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden eller slag och sparkar. Kränkningarna kan även bestå av utfrysning eller hot. Det kan också vara kränkande behandling om någon skickar elaka mail eller kommentarer på internet eller via sms. Kränkningarna kan delas in i fyra huvudgrupper, fysiska, verbala, psykiska och elektroniska.
Kränkningar kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Bedömningen görs utifrån elevens upplevelse och omständigheterna i varje enskilt fall.
Det är viktigt att man pratar med någon vuxen om man känner sig utsatt eller vet någon som är utsatt så att vi kan agera.


Barn berättar inte alltid om kränkningar som de känner till, för de tror att det är skvaller eller för att de är rädda för hämnd. Att berätta är inte skvaller, det är att hjälpa de som har det svårt. Skolans personal berättar aldrig varifrån de fått sin information utan löser problemet så att ingen utpekas eller drabbas. Om skola och hem klart tar avstånd från kränkningar får detta en positiv inverkan på barnen.


Vår likabehandlingsplan finns på schoolsoft.


Kontakt med trygghetsteam

Fredrik Nilsson, fredrik.nilsson at framtidskompassen.se
Patrik Lundqvist, patrik.lundqvist at framtidskompassen.se, 0733-55 59 24
Patrik Asp, patrik.asp at framtidskompassen.se, 0733-55 59 07
Helén Malmberg, helen.malmberg at framtidskompassen.se, 0733-55 59 08

 

Övriga kontakter och länkar

DO – Diskrimineringsombudsmannen

Diskriminering pga. etniskt bakgrund
www.do.se
e-post: do@do.se

BEO – Barn- och elevombudsmannen
Barn och ungas rättigheter
www.skolverket.se
E-post: skolverket@skolverket.se

FN:s konvention om barns rättigheter
unicef.se/barnkonventionen

BRIS - barnens rätt i samhället
www.bris.se