Värdegrund

Vi på Framtidskompassen ser det som vårt uppdrag att vi ska rusta eleven för framtiden genom aktivt värdegrundsarbete, inflytande och ansvarstagande samt kunskap och omvärldsbegrepp. Våra nyckelbegrepp är helhetssyn, integrerad verksamhet och eget ansvarstagande. Vår huvuduppgift som skola är att ge varje elev de grundläggande färdigheter och kunskaper som behövs för att bli en ansvarsfull medborgare. Vår verksamhet skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Vårt mål är att vi ska verka för de normer och värderingar som finns i vårt samhälle.

"Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. "
Källa Lgr11

Skolan har ett aktivt trygghetsteam. Om deras arbete kan du läsa mer om under menyn trygghetsteam.