ANSÖK

STÄLL DITT BARN I KÖ

Om du vill ställa dit barn i kö till någon av våra förskolor, förskoleklasser eller grundskolor så gör du det här. Ködatum fastställs automatiskt i samband med registrering.

Antagning till förskolan och förskoleklass sker utifrån utifrån urvalsgrunderna nedan i följande ordning:


1. Syskonförtur


2. Folkbokförd i Vellinge kommun


3. Kötid


Antagning till grundskolan sker utifrån urvalsgrunderna nedan i följande ordning:

1. Antagen i förskoleklass

2. Syskonförtur

3. Folkbokförd i Vellinge kommun


4. Kötid


Då det är olika regelverk som styr förskolan, förskoleklassen och grundskolan så måste vi separera våra köer. Vi har en kö till förskolan, en kö till förskoleklassen och en kö till grundskolan. Om du önskar att ditt barn ska börja på en av våra förskolor och senare gå vidare i förskoleklassen så behöver du anmäla ditt barn både till kön för förskolan och till kön för förskoleklassen. Samma sak gäller om du önskar att ditt barn ska börja i förskoleklassen på en av våra grundskolor och senare gå vidare i årskurs 1 så behöver du anmäla ditt barn både till kön för förskoleklassen och till kön för grundskolan.

För att kunna utföra Framtidskompassen AB:s uppdrag och ge barnen och eleverna i vår verksamhet det stöd de behöver måste våra skolor hantera personuppgifter. Även på huvudmannanivå utförs daglig personuppgiftshantering. För att kunna värna elevernas och vårdnadshavarnas rätt till integritet och trygghet ska varje rektor och varje medarbetare på varje skola medvetet hantera personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

Framtidskompassen AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som våra barn, elever och vårdnadshavare lämnar till oss på något annat sätt. I denna text finner du en kortfattad beskrivning av lagstiftningen och vårt sätt att hantera personuppgifter.

Vi behandlar bara personuppgifter när vi har ett berättigat syfte och ändamål och vi behandlar personuppgifter med respekt för den personliga integriteten. Känsliga personuppgifter behandlas bara om det finns särskilt starka skäl och om det finns lagkrav för det. Vi lämnar bara ut personuppgifter till någon utanför Framtidskompassen om det står klart att de rättsliga förutsättningarna för detta är uppfyllda.

Insamling av personuppgifter

Besökaren kan frivilligt lämna sina personuppgifter till oss via hemsidan och vi kan dessutom få tillgång till personuppgifter när någon lämnar sina uppgifter till oss via brev, e-post, telefon, etc. eller genom att vi får uppgifter från offentliga register och liknande.

Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden skiljer sig beroende på vilken typ av behandling av personuppgifter som vi genomför och det kan vara avtal, intresseavvägning, rättslig förpliktelse, intressen av grundläggande betydelse eller samtycke.

Information till den registrerade

  • När personuppgifter lämnas till oss får den som lämnar sina personuppgifter information om vilket bolag som är ansvarig för behandlingen av personuppgifterna
  • För vilket ändamål personuppgifterna samlas in
  • Annan information som behövs för att den som lämnar personuppgifter ska kunna ta tillvara sina rättigheter såsom information om det finns andra mottagare av uppgifterna.
  • Rätten att ansöka om information och få rättelse.
  • Om vi samlar in personuppgifterna själv och du inte känner till att vi har den typen av uppgifter kommer vi att informera dig.

Ändamål

Vi samlar bara in personuppgifter för vissa bestämda och berättigade ändamål. Vi behandlar inte personuppgifter för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet. Information om ändamålet i det specifika fallet framgår exempelvis i anslutning till e-postformulär, avtalsvillkor eller liknande.

Behandling av personuppgifter i tredje land

Dina personuppgifter kan i vissa fall komma att hanteras i ett land utanför EES området. För att säkerställa en säker hantering har vi vidtagit lämpliga skyddsåtgärder. I de flesta fall är detta i form av ett godkänt standardavtal. Kopia på förekommande avtal eller andra åtgärder kan du finna här på vår hemsida.

Samtycke

Om ni tidigare har lämnat ett samtycke kan ni på ett enkelt sätt återkalla detta. Vi kommer då inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade uppgifter om personen om samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

Information till kund vid utskick av bekräftelser via SMS och e-post

Om vi har inhämtat dina personuppgifter såsom namn, telefon och e-postadress för att kunna kommunicera med dig så har vi inhämtat denna information från dig. Denna information använder vi för att kommunicera med dig via sms eller e-post.

Överlämnande av personuppgifter till andra parter

Personuppgifter kan komma att överlämnas till samarbetspartners eller andra parter såsom Vellinge kommun, m.fl. Det kan vara för att vi har ett samarbete som kräver att vi delger vissa uppgifter till våra samarbetspartner och det kan vara för att utföra de uppgifter som berörd person har begärt. Det kan också vara så att vi använder oss av personuppgiftsbiträden. När sådant överlämnande sker lämnar vi instruktioner om hur den mottagande parten ska behandla personuppgifterna.

Personuppgifter lämnas normalt sätt inte till bolag i länder utanför EU eller EES området. Om så ändå sker säkerställer Framtidskompassen först att samtliga rättsliga förutsättningar är uppfyllda.

Säkerhet

Vi vidtar alltid de tekniska och organisatoriska åtgärder som är möjliga för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vårt syfte med detta är att se till att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Vi strävar mot att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns.

Gallring

Vi bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas eller anonymiseras de. Detta gäller exempelvis när ett barn slutat i vår verksamhet, när en fråga som inkommit via e-post har besvarats eller när ett avtalsförhållande har upphört och parternas mellanhavanden är slutreglerade. I vissa fall kan uppgifter behöva sparas en längre tid, till exempel för bokföringsändamål och för hantering av betyg.

Rätt att få information (registerutdrag) och rättelse

För att begära ett registerutdrag kontakta dataskyddsombud@framtidskompassen.se för att avtala en tid. Ta med dig giltig fotolegitimation.

Du har rätt att begära rättelse eller radering av förekommande personuppgifter. Likaså kan du begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot vår behandling av förekommande personuppgifter.

Klagomål till Datainspektionen

Om du är missnöjd med vår behandling av förekommande personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen, det gör du på e-post: datainspektionen@datainspektionen.se.

Personuppgiftsombud

Om du har andra frågor om vår hantering av förekommande personuppgifter kan du komma i kontakt med vårt Dataskyddsombud via e-post: dataskyddsombud@framtidskompassen.se.