VÅRA SKOLOR

SÅ JOBBAR VI

Framtidskompassens team består av cirka 155 engagerade medarbetare som tillsammans ansvarar för cirka 1080 barn/elever.

Vi driver två skolor, en i Vellinge och en i V. Ingelstad, båda ligger i de östra delarna av Vellinge kommun. Skolorna har cirka 400 elever från förskoleklass till årskurs 9.

I V. Ingelstad driver Framtidskompassen även två förskolor - en i Västra Ingelstad, Månstorps förskola, och en i Arrie, Arrie förskola.
KUNSKAPSSYN

VÅR KUNSKAPSSYN ÄR VÅR LEDSTJÄRNA

Eleverna på Framtidskompassen ska få tillgång till kunskap som efterfrågas i morgondagens samhälle. Det kräver att vi ständigt utvecklar och förnyar våra befintliga lärometoder. Eleverna ska betraktas som skapare av kunskap inte som mottagare av information.
ELEVHÄLSA

FRÄMJAR HÄLSA OCH LÄRANDE

Elevhälsans uppgift är att bidra till en miljö som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Samt att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och undanröja hinder för lärande och utveckling. På Framtidskompassen har eleverna tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser.
Rektor Jessica Håkansson

0733-455601

Kurator Johan Wittman

0733-45 56 17

Läsa-skriva-räkna pedagog Cecilia Alm

0733-45 56 37

Specialpedagog Nathalie Johansson

0733-45 56 38

Specialpedagog Pia Strandberg Fortea

0733-45 56 13

Specialpedagog Petra Fahl Lovén

0733-45 56 13

Specialpedagog Pernilla Söderqvist Olsson
Skolsköterska

0733-55 59 05

TRYGGHETSTEAM

Arben Shala
0733-45 56 34

Johan Wittman
0733-45 56 17

Rektor

Lotta Grenter
Telefon: 0733-55 59 01

Trygghetsteam

Ulrika år F-3
Tonci år 4-6
Victor år 7-9
Christoffer år 1-9

Skolsköterska

Rebecka Ängvig
Telefon: 0733-55 59 10

Psykolog

Kontakta rektor Lotta Grenter 0733-55 59 01

Kurator

Frida Åhsberger
Telefon: 0733-55 59 08

E-post:

förnamn.efternamn@framtidskompassen.se

Fritidsledare

Felix
Telefon fritidsgård: 040-42 59 22

SYV-konsulent

Linnea Svensson
Telefon: 040- 635 43 89
linnea.svensson02@vellinge.se

DO – Diskrimineringsombudsmannen

Diskriminering pga. etniskt bakgrund www.do.se
e-post: do@do.se

BEO – Barn- och elevombudsmannen Barn och ungas rättigheter

www.skolverket.se
E-post: skolverket@skolverket.se
FN:s konvention om barns rättigheter unicef.se/barnkonventionen

BRIS – barnens rätt i samhället

www.bris.se

ÖVERKLAGANDEHÄNVISNING AVSEENDE ÅTGÄRDSPROGRAM

Av 28 kap. 16§ skollagen följer att beslut om åtgärdsprogram samt beslut om att åtgärdsprogram inte ska upprättas får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Överklagandet ska skickas direkt till den som fattat beslutet, det vill säga till skolan och inte direkt till Skolväsendets överklagandenämnd. Vid prövning av ett överklagande ska överklagandenämnden antingen fastställa eller upphäva det överklagade beslutet.

Överklagandenämnden har inte möjlighet att sätta annat beslut i det överklagade beslutets ställe. Om beslutet upphävs ska ärendet skickas tillbaka till rektor för en ny prövning. Rektor måste då fatta ett nytt beslut i fråga om åtgärdsprogram. Beslutet måste överklagas inom tre veckor från den dag som du fick del av beslutet.

MILJÖ & MÅLTID

TRYGG OCH TILLITSFULL LÄROMILJÖ

Alla på Framtidskompassen är ansvariga för hur vi bemöter varandra. Med vårt sätt att agera påverkar vi hur andra agerar och även hur vår skola fungerar. Att agera enligt Framtidskompassens gemensamma värdegrund är en förutsättning för en god och trivsam miljö.

På Framtidskompassen vill vi skapa förutsättningar att lära och utvecklas. Därför strävar vi efter ett tryggt och tillitsfullt klimat, för både elever och personal. Vi har en synlig och tydlig värdegrund och ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär att vi hela tiden undersöker, förbättrar och följer upp våra skolors läromiljö.
MILJÖ & MÅLTID

MATGLÄDJE OCH TRIVSEL

På samtliga av Framtidskompassens förskolor och skolor finns egna tillagningskök med kockar som lagar mat från grunden. För oss är skolmåltiden ett pedagogiskt verktyg och en viktig del av skolans miljöarbete gällande klimatpåverkan, hållbarhetsfrågor och arbetet med att främja en hälsosam livsstil och sunda matvanor hos elever i alla åldrar, från förskola till årskurs nio.

Våra menyer är näringsberäknade för att leva upp till skollagens krav på näringsriktiga skolmåltider samt för att säkerställa att våra elever äter en allsidig kost. För en hållbar utveckling serveras alltid en generös och varierad salladsbuffé anpassad efter säsong.